Photos: Konvoi at Taman Sri Muda on 3/5/13 “Send 1st Hindraf MP to Parliament G.E.13 Election Campaign Kota Raja & Sri Andalas” – P.Uthayakumar.

SAM_1854SAM_1917SAM_1838 SAM_1842 SAM_1847  SAM_1855 SAM_1856 SAM_1866 SAM_1868 SAM_1875 SAM_1878 SAM_1880 SAM_1882 SAM_1883 SAM_1886 SAM_1887 SAM_1889 SAM_1890 SAM_1891 SAM_1901 SAM_1902 SAM_1903 SAM_1904 SAM_1905 SAM_1906 SAM_1907 SAM_1908 SAM_1915 SAM_1916