Photos: Hindraf CD launching on 21/4/13

SAM_0205 SAM_0089  SAM_0093 SAM_0095 SAM_0096 SAM_0112 SAM_0114 SAM_0117 SAM_0133 SAM_0134  SAM_0138 SAM_0142  SAM_0154 SAM_0156 SAM_0168 SAM_0169  SAM_0182 SAM_0187 SAM_0190